דגל תאילנד

מיסוי חברות והשקעות בתאילנד

corporate and investment taxes in Thailand

נושא הדין הפנימי בתאלינד

 

 

הערות
מטבע Baht THB
פיקוח על המטבע תאילנד מטילה פיקוח ומגבלות על העברת כספים לחו"ל.

ככלל, העברת מטבע לחו"ל מוגבלת למטבע זר ולא למטבע המקומי.

הגשת דוחות וחובת הגשת דוחות דוחות מס מוגשים לפי כללי חשבונאות שאומצו במדינה – ובהיעדר כלל חשבונאי מקומי ניתן ליישם הכללים הבינלאומיים והאמריקאים.

 

חברות שהתאגדו בתאילנד חייבות להגיש דוחות כספיים.

 

שיעור מס חברות מס חברות עומד על 20%

 

לעסקים קטנים ובינוניים ניתנה אפשרות לשלם מס פרוגרסיבי מ 0%-20% עד תקרה שנקבעה בחוק.

 

חברות להובלה בינלאומית שיש להן משרד בתאילנד יכולות לבחור לשלם מס בשיעור של 3% על המחזור- עם פטור מהמס על העברת הרווחים שלהם לחו"ל (remittance tax )- ראה להלן.

מס מיוחד מוטל על חברות נפט.

מי חייב במס? חברות תושבות תאילנד חייבות במס על כלל הכנסותיהן מכל מקום בעולם – למעט מספר פטורים שנקבעו בחוק.

 

חברות וישויות זרות חייבות במס בתאילנד על רווחים והכנסות שנבעו מתאילנד – למעט מספר פטורים בחוק.

 

הערה – קביעת מקום צמיחת ההכנסה אינה סוגיה פשוטה וברורה כלל ועשויה להיות בויכוח עם רשויות המס המקומיות.

 

על פי האמנה בין ישראל לתאילנד (האמנה) חברה ישראלית שמפיקה הכנסות עסקיות בתאילנד תשלם מס בתאילנד רק אם היא מחזיקה במוסד קבע בתאילנד.

מתי נחשבת חברה כתושבת תאילנד? חברה תיחשב כחברה מקומית אם התאגדה ונרשמה בתאילנד. על פי האמנה, אם חברה נחשבת כתושבת שתי מדינות יראוה כתושבת המדינה שבה היא מואגדת או שלפי חוקיה היא נחשבת לתושבת בה; אם החברה , לפי אמת המידה הנ"ל, היא בכל זאת תושבת של שתי המדינות כי אז יראו אותה כתושבת המדינה   שבה נמצא מקום הניהול הממשי שלה. אם לא ניתן לקבוע באיזו מדינה נמצא מקום הניהול הממשי שלה, יישבו שתי המדינות את השאלה בהסכמה הדדית
המס על סניף של חברה זרה בתאילנד סניף מקומי של חברה זרה ימוסה כמו חברה – היינו, על הרווחים שלו מתאילנד ישולם מס חברות מקומי (20%) ועם העברת הרווח לחול ישולם מס נוסף של 10%. (remittance tax) הדומה למס שמוטל על דיבידנד .
דיבידנד שמקבלת תושבת תאילנד: דיבידנד שמקבלת חברה מקומית מחברה מקומית אחרת יהיה פטור ממס בהתקיים תנאים מסויימים שנקבעו בחוק.

באם אותם תנאים לא מתקיימים, -אז יוטל מס חברות רק על מחצית מההכנסות מדיבידנד מחברה מקומית אחרת.

 

דיבידנד מחו"ל – דיבידנד שמקבלת חברה מקומית חייב ככלל במס רגיל בידי החברה המקומית מקבלת הדיבידנד– למעט אם חל הפטור ממס לפי מנגנון שנקרא "HOLDING COMPANY REGIME

 

לפי מנגנון זה חברה מקומית תהיה פטורה ממס על הכנסות דיבידנד מחו"ל בהתקיים מספר תנאים – כגון שהרווח חולק על ידי חברה זרה שמוסתה במדינה זרה בשיעור שאינו נמוך מ 15%.

 

 

 

 

 

 

רווחי הון רווחי הון מתאילנד ומחוץ לתאילנד שמפיקה חברה תושבת תאילנד חייבים במס רגיל כמו כל הכנסה רגילה- למעט מספר פטורים שנקבעו בחוק.

 

תושב זר (לרבות חברה זרה) יחוייב במס בתאילנד בגין רווח הון ממכירת נכסים בתאילנד בלבד ויחולו אותם שיעורי מס שחלים על הכנסה רגילה.

 

לפי אמנת המס – ישראלים ישלמו מס בתאילנד רק על מכירת נכסי מקרקעין שם, מכירת מניות בחברה שעיקר נכסיה מקרקעין בתאילנד ומכירת נכסים וציוד השייכים למוסד קבע בתאילנד. בשאר המקרים ישולם מס רק בישראל.
קיזוז הפסדים ניתן לקזז הפסד כנגד רווחים בשנים הבאות אך לא יותר מחמש שנים.

 

אין לקזז הפסד אחורה.

 

 

זיכוי של מס זר מס ששולם בחו"ל בקשר להכנסה שהופקה מחו"ל ניתן ככלל לקיזוז מהמס המקומי שחל
חוקי עידוד הדין המקומי מעניק מספר הטבות והקלות מס לחברות מקומיות וזרות במספר תחומים.

 

יושם לב כי באמנת המס בין תאילנד לישראל נכללה הוראת  "חסך מס" (tax sparing) – שמשמעותה בפועל היא שחברה ישראלית שמקבלת פטורים מכוח חוקי עידוד (מסויימים) בתאילנד תהיה חייבת לשלם מס בישראל בשיעור של 5% בלבד ולא מס החברות הישראלי המלא (25%)– וההיפך נכון, חברה תושבת תאילנד שמקבלת הטבות מס מכוח חוקי עידוד השקעות הון בישראל תקבל- בתנאים מסויימים- פטור גם בתאילנד כך שלא ישולם על ידה כל מס לא בישראל ולא בתאילנד.
ניכוי מס במקור מדיבידנד דיבידנד שמשולם לחברה מקומית  

0%/10%

 

אמנת המס עם תאילנד אינה מביאה להפחתת המס שינוכה בתאילנד בגין דיבידנד המשולם לישראלים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אמנת המס אינה מפחיתה שיעור הניכוי מס במקור מריבית שמשולמת לישראלים (ינוכה מס 15%) – למעט ריבית המשולמת לבנקים (10%) או לגופים ממשלתיים (פטור)-בשאר המקרים יחול ניכוי מס במקור של 15%.

 

אמנת המס אינה מפחיתה שיעור הניכוי מס במקור מתמלוגים שמשולמים לישראלים (ינוכה מס 15%) – למעט תמלוגים עבור נכסים זכויות ספרותיות וכדו (5%)

 

 

 

 

 

 

דיבידנד שמשולם לחברה זרה

 

 

10% – כפוף לשיעור נמוך יותר באמנת מס רלוונטית.
דיבידנד שמשולם ליחיד מקומי או זר 10% –   כפוף לשיעור נמוך יותר באמנת מס רלוונטית
ניכוי מס על העברת רווחים של סניף מקומי לחו"ל 10%
ניכוי מס במקור מריבית לתושבי חוץ 15% – למעט מספר מקרים מיוחדים.
ניכוי מס במקור מתמלוגים תמלוגים המשולמים לתושב מקומי – 3%.

 

לחברה זרה או ליחיד זר– 15%.

ניכוי מס במקור משירותים (לרבות שירותי ניהול) שמשולמים לתאגידים או יחידים תושב חו"ל 15%
מחירי העברה בתאילנד קיימים כללים לגבי מחירי העברה בעסקאות בין תאגידים קשורים
דוחות מאוחדים אין אפשרות

 

הגשת דוחות ותשלום מס חברה צריכה להגיש דוח חצי שנתי ודוח מס שנתי.

 

דוח חצי שנתי יוגש תוך 60 ימים מתום תקופת חצי השנה וילווה בתשלום מס מגיע.

 

דוח שנתי יחשב כדוח הסופי ויוגש תוך 150 ימים מתום השנה במסגרתו תבוצע התחשבנות מס סופית.

 

קנסות יוטלו על איחורים ועל הערכה נמוכה מדי של חבות המס האמיתית בדוחות.

 

 מסוי יחידים שעושים רילוקישין לתאילנד

Relocation to Thailand – tax aspects

נושא הדין הפנימי בתאלינד הערות
מטבע Thai Baht THB
פיקוח על העברת כספים לחו"ל תאילנד מטילה פיקוח ומגבלות על העברת כספים לחו"ל.

ככלל, העברת מטבע לחו"ל מוגבלת למטבע זר ולא למטבע המקומי.

שיעור מס על יחידים (PIT)

 

Personal income tax

על מרבית סוגי ההכנסות החייבות במס מוטל מס בשיעור פרוגרסיבי שנע בין 0% – ועד 35% (ברמת         4 מיליון BHT – כ 400 אלף ₪)

חלים שיעורי מס מיוחדים לגבי הכנסות מיוחדות- ראה להלן.

מיסוי תושבי תאילנד תושב תאילנד יהיה חייב במס על כלל הכנסותיו שנבעו בתאילנד ללא קשר למקום קבלת ההכנסה בפועל.

 

אך, תושב תאילנד ימוסה על הכנסותיו מחוץ לתאילנד רק אם הועברה ההכנסה או התקבלה בתאילנד באותה שנה בה נצמחה ההכנסה בפועל.

 

קביעת מקום צמיחת ההכנסה אינה סוגיה פשוטה וברורה כלל ועשויה להיות בויכוח עם רשויות המס המקומיים.

 

 

 

 

 

 

 

מיסוי תושבים זרים (לרבות ישראלים) בתאילנד: תושב זר (למשל תושב ישראל) ימוסה רק לגבי כלל הכנסותיו שנבעו בתאילנד.

 

לגבי שכיר ישראלי שעובד בתאילנד -קובעת אמנת המס כי שכיר ישראלי שעובד בתאילנד ישלם מס בתאילנד אלא אם הוא שהה בתאילנד פחות מ 183 ימים בשנה ומי ששילם את שכרו אינו מעסיק או מוסד קבע תאילנדי אז על ההכנסה לא ישולם מס בתאילנד.

לגבי הכנסה של עצמאי : על פי אמנת המס עם תאילנד – הכנסה משירותים (או משלח יד) של עצמאי תושב ישראל תמוסה בתאילנד רק אם:

(א) עומד לרשותו בסיס קבוע בתאילנד לתקפה העולה על 183 ימים מצטברים בתקופה של 12 חודשים.

(ב) אם שהייתו בתאילנד עולה על 183 מצטברים ימים בתקופה של 12 חודשים.

(ג) אם שכר טרחתו משלם תושב תאילנד, מוסד קבע או בסיס קבוע הנמצאים בתאילנד והוא עולה על 50,000 באהט בשנה.

 

ומי נחשב כתושב תאילנד? אדם יחיד יחשב כתושב תאילנד לצרכי מס אם הוא שהה בתאילנד מעל ל 180 ימים בשנת המס. לפי אמנת המס בין ישראל לתאילנד מקום שיחיד נחשב כתושב שתי המדינות אז, ייקבע מעמדו לפי המבחנים להלן:

מקום בית קבע;

אם יש לו בית קבע בשתי המדינות, יראוהו כתושב המדינה שיחסיו האישיים והכלכליים עמה הדוקים יותר ("מרכז האינטרסים החיוניים");

אם לא ניתן לקבוע באיזו מדינה נמצא מרכז האינטרסים החיוניים שלו, או אם אין לו בית קבע אף לא באחת משתי המדינות, יראוהו כתושב המדינה שבה הוא נוהג לגור;

אם הוא נוהג לגור בשתי המדינות, או אם אינו נוהג לגור אף לא באחת מהן, יראוהו כתושב המדינה שהוא אזרחה;

אם הוא אזרח של שתי המדינות, או אינו אזרח אף לא של אחת מהן, יישבו הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות את השאלה בנוהל הסכמה הדדית.

 

סוגי ההכנסות החייבות במס כמעט כלל ההכנסות חייבות במס לרבות, שכר עבודה, הכנסות מעסק, שירותים, השכרת נכסים, דיבידנד, ריבית, תמלוגים ורווחי הון.

 

מסוי רווחי עובדים מתוכניות הטבה לעובדים ESOP הרווח נחשב כהכנסה רגילה החייבת במס ככל שכר אחר. הרווח מחושב כהפרש בין הסכום שנדרש העובד לשלם עבור המניה לבין שווי הוגן של המניה.
רווחי הון רווחי הון חייבים במס ככל הכנסה אחרת ובאותם שיעורי מס שנעים בין 0%-35%.

 

יחד עם זאת:

(1)   רווחי הון ממכירת ניירות ערך נסחרים בבורסה המקומית פטורים ממס.

(2)   בקשר למכירת אגרות חוב של חברות ניתן לבקש שהניכוי מס במקור מרווח הון שעומד על 15% יהיה מס סופי.

לפי אמנת המס תושבי ישראל לצרכי מס ישלמו מס רווחי הון בתאילנד רק בקשר לרווח ממכירת נכסי מקרקעין שם, ממכירת מניות בחברה שעיקר נכסיה מקרקעין בתאילנד וממכירת נכסים וציוד השייכים למוסד קבע בתאילנד. בשאר המקרים ישולם מס רק בישראל.
חישוב נפרד ומאוחד בין בני זוג בני זוג רשאיים להגיש דוח נפרד או מאוחד לגבי הכנסותיהם- לרבות משכר.
הוצאות מוכרות בניכוי הדין מעניק אפשרות לנכות הוצאות ששולמו והוצאות סטנדרטיות עד תקרות שנקבעו בחוק.
ניכויים אישיים ומיוחדים הדין גם מאפשר לנכות ניכויים אישיים בתנאים מסויימים ועד תקרות שנקבעו בחוק כגון: ריבית על משכנתא לרכישת דירת מגורים, ביטוח חיים, ניכוי בן זוג לא עובד, ניכוי בגין טיפול בקרוב משפחה מוגבל, תרומות לעמותות מוכרות וכדו.
הכנסות מדיבידנד: דיבידנד מחברה מקומית:

 

בחישוב המס תושב קבע (דימוסיילד) בתאילנד יהיה זכאי לזיכוי ממס שמושב כנגזרת מגובה המס ששילמה החברה שחליקה לו את הדיבידנד.

 

כמו כן, תושב תאילנד זכאי להימנע מהכללת הכנסותיו מדיבידנד שהתקבל מחברה מקומית ושנוכה ממנו מס בשיעור של 10%- כך שהמס של 10% יהיה מס סופי.

 

דיבידנד מחו"ל –ככלל דיבידנד זה אינו חייב במס אם הוא מתקבל ולא מועבר לתאילנד באותה שנה.

אמנת המס עם ישראלי אינה גורמת להפחתת הניכוי מס במקור שמשלמת חברה תושבת תאילנד לתושבי ישראל לצרכי מס.
מס מתנות וירושה בשנת 2016 נכנס לתוקף תיקון לחוק בתאילנד לגבי מסוי מתנות וירושות.

 

על פי הדין החדש מוטל מס בשיעור של 5%/10% על הורשת נכסים בעקבות פטירת המוריש ועל מתן מתנות בחיים לגבי נכסי מקרקעין, נכסים כספיים ומניות בשווי כולל של מעל 100 /20 מיליון BHT.

 

מס זה חל לגבי תושבי תאילנד (לפי חוקי ההגירה) לגבי כלל נכסיהם ברחבי העולם ולגבי תושבים זרים בקשר לנכסים שהם מחזיקים בתאילנד.

 

 

 

קיימים כמה פתרונות למס זה שמומלץ לבדוק.

מס יציאה –EXIT TAX אין
הגשת דוחות ותשלום מס שנת המס היא השנה הקלנדרית.

 

דוחות מס יש להגיש עד מרץ של כל שנה ולשלם את הפרש המס עם הדוח.

 

יחיד שמנהל עסק, מעניק שירותים חופשיים ו/או משכיר נכס יצטרך להגיש דוח חצי שנתי שיוגש עד ספטמבר וילווה בתשלום מס מגיע.

 

קנסות יטלו על איחורים ועל הערכה נמוכה מדי של חבות המס בדוחות.