נוהל הגילוי מרצון החדש על הכנסות ו/או חשבנות בנקאיים לא מדווחים

 

רשות המסים פרסמה לאחרונה נוהל חדש לגילוי מרצון שכולל שלושה מסלולים.

הליך זה מאפשר לאנשים לשלם את המס המגיע מהם ולקבל בתמורה מחיקה של האחריות הפלילית ואפשרות להכניס את הכספים הלא מדווחים למעגל ההשקעות והעסקים שלהם.

לעיון בנוהל אשר פורסם על ידי רשות המס לחץ על הלינק:

http://taxes.gov.il/EnforcementAndDeterrence/Documents/Geluymeratzon/geluy1.pdf

ttp://taxes.gov.il/EnforcementAndDeterrence/Documents/Geluymeratzon/geluy2.pdf

אין טעם לחזור במאמר זה על הדברים הפושטים יחסית הכלולים בנוהל. אך מצאנו להדגיש מספר הדגשות לגבי המסלולים השונים:

 1. הערות עקרוניות לגבי כלל המסלולים :
   1. במועד הגילוי מרצון לא נערכה חקירה או בדיקה לגבי הנישום (או בת זוגו או חברות בשליטתו) על ידי רשות המס או משטרת ישראל – אלא במקרים מיוחדים.
   2. כל אדם זכאי ליהנות מהלילך גילוי מרצון רק פעם אחת בלבד- אלא במקרים מיוחדים שתאשר רשות המס.
   3. הגילוי מרצון לא יחול הכנסות ממקורות לא חוקיים (כמו- סחר בנשים, סמים וכדו').
   4. גילוי מרצון לא יחול במקרה שאינו מביא לתשלום מס משמעותי (מושג שסתום שאינו מוגדר!), למעט אם המדובר בנכסים שמקורם בירושה.
   5. גם אם רשות המס אינה מאשרת את הבקשה אז המידע והראיות שנמסרו במסגרת הפניה לא ישמשו את רשויות המס לא בהליך אזרחי ולא בהליך פלילי.
 • מסלול אנונימי :

 

  1. מסלול זה יחול עד לחוד ספטמבר 2015 (שנה מיום פרסומו בלבד)
  2. לא ברור בעת כתיבת שורות אלה מנוסח המסלול אם אפשר לעשות בו שימוש גם לגבי הכנסות שהופקו בישראל או שמא רק הכנסות שהופקו בחו"ל
  3. מסלול זה חל על כל עבירה- לרבות פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ.
  4. מסלול זה מאפשר הגשת פניה אנונימית לרשות המס לגבי ההכנסות הלא מדווחות. פרטי המבקש ישארו חסויים עד לאישורה על ידי סמנכ"ל בכיר הרשות לענייני מודיעין.
  5. ובכך טמון יתרון עצום כשהנישום אינו נחשף כל עוד הוא לא יודע אם בקשתו תאושר או לא.
  6. רק לאחר אישורה העקרוני של הבקשה וכימות חבות המס בהסכם עם רשויות המס האזרחיות יש לחשוף את זהות המבקש (ההליך אמור להסתיים בתקופה שבין 90-180 ימים).
  7. בשלב זה, עשויים להתקיים דיונים לגבי היקף חבות המס שמשקפים השקפות משפטיות ועובדתיות שונות על נסיבות התיק .
  8. קיזוז הפסדים במסגרת מסלול זה: הפסדים שנכללו במסגרת הגילוי מרצון יקוזז רק כנגד הרווחים שנכללו בה- היינו אין אפשרות לקזז הפסדים שנכללו בה מרווחים אחרים. הפסדים שדווחו בעבר כדין בידי הנישום לא יקוזז כנגד רווחים שנכללו במסגרת הגילוי מרצון.
  9. לדעתנו – מגבלה זו חלה רק על המסלול הספציפי הזה.
 • חשוב מאד לבצע את הפניה על ידי עורך דין בלבד שרק הוא נהנה מחיסיון עורך דין לקוח (בניגוד לרואי חשבון ויועצי מס ואח'). כמו כן, יש לבחור עורך דין המומחה לדיני המס המסוגל לנהל דיונים לגבי חבות המס האזרחית בהתבסס על הבנתו המעמיקה במסים. 

 

 • מסלול מקוצר לגילוי מרצון- חל גם לגבי הכנסות בארץ:

 

  1. מסלול זה מתאים לגבי הון שנצבר שאינו עולה על 2 מיליון ₪ וההכנסות הלא מדווחות אינן עולות על חצי מיליון ₪.
  2. אין במסלול שום מגבלה לגבי מקור ההכנסות הלא מדווחות (בישראל או בחו"ל).
  3. הייחוד של מסלול זה הוא שלאחר אישורה יונפק שובר לתשלום המס שעולה מהבקשה עצמה (ומהדוחות שצורפו לה) כפי שהוערך על ידי הנישום עצמו (אם כי החישוב של המס צריך להיות הגיוני, ברור ומתבסס על דיני המס הקיימים)
 • מסלול רגיל :

 

 • מסלול זו יפוגו ביום ה 31.12.2016.
 • מסלול זה חל על כלל ההכנסות (הן בישראל והן מחוץ לישראל) ועל כלל עבירות המס לרבות עבירות על פקודת מס הכנסה, חוק מיסוי מקרקעין, חוק מע"מ ופקודת המכס.
 • אם הבקשה מתאימה אז היא תועבר לרשות המס האזרחית (פקיד השומה, מנהל מיסוי מקרקעין או מנהל מע"מ וכדו).אך החסינות הפלילית תחול בכפוף לתשלום המס שיקבע על ידי.

 

 • בשלב זה ניתן לדון עם פקיד השומה/ מנהל מע"מ/מנהל מיסוי מקרקעין לגבי חבות המס האזרחית במטרה להקטינה. יחד עם זאת, קביעת המס הסופית על ידי הרשות האזרחית מחייבת את תשלומה (בצירוף ריבית וקנסות) כתנאי להסדר ותחולת החסינות הפלילית.