חברה אשר מחזיקה בקנין אינה איגוד דמקרקעין

האם חברה אשר מחזיקה בקניון/מרכז מסחרי מהווה איגוד מקרקעין לצורך סעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין כך שרכישת מניות באותה חברה חייבת במס רכישה? האם הקצאת מניות למשקיע חדש בחברה אשר מביאה לדילול מלא של בעל המניות הנוכחי מהווה "הקצאה " לצורך סעיף 1 גם אם כספי ההשקעה...