מסוי ביוון – מסוי השקעות, חברות ויחידים שעשו רילוקיישין או הגירה


Taxes on companies, investments and individuals in Greece

מיסוי תאגידים וחברות ביוון

להלן תקציר שיעורי המס ביוון לגבי חברות:

סוג המס שיעור המס
מס חברות 29%
מס רווח הון 29%
מיסוי מוסד קבע של חברה זרה 29%
מס העברת רווחים מסניף   לחו"ל אין
ניכוי מס במקור (למעט מקרים מסויימים בהם עומד הניכוי מס במקור על שיעורי נמוכים יותר)

מס במקור על דיבידנד

 

15%

      מס במקור על ריבית (כולל ריבית בנקאית, מק"ם, אג"ח קונצרניות, עסקאות

רכש/מכר חוזר)

15%
תמלוגים מפטנטים, ידע ותשלומים דומים – 20%
העברת הפסדים לצרכי מס
העברה אחורה בלתי אפשרי
העברה קדימה 5 שנים

 

(*) שיעורי המס נכונים למועד כתיבת הכתבה ועשויים להשתנות מעת לעת.

מתי תאגיד נחשב כתושב לצרכי מס ביוון:

תאגיד יחשב לתושב יוון לצרכי מס באחד המקרים הבאים:

א.      הוא התאגד או הוקם תחת החוק היווני.

ב.        יש לו משרד רשום ביוון.

ג.        מקום הניהול האפקטיבי  של עסקיו נמצא  ביוון.

תאגיד תושב יוון חייב במס על הכנסותיו מכל מקום בעולם (worldwide base)

שים לב- כי ישראלי שעובר לגור, אף חלקית, ביוון עלול לסכן חברות בבעלותו (לרבות חברות ישראליות וחברות זרות אחרות) אשר משלמות מס נמוך יותר מ 29% ולגרום להטלת מס ביוון עליהן בשיעור של 29% בהיותן תושבות יוון – בכדי להימנע מסיטואציה זו ניתן לפנות אלינו.

 יתרה מכך, במקרה כזה חברה ישראלית בבעלות המהגר עלולה להיחשב כחברה תושבת יוון וכתושבת ישראל במקביל. בכדי להימנע מכך ניתן לפנות אלינו.

תאגיד שאינו תושב יוון חייב במס רק על הכנסה שנצמחה ביוון. שים לב, כי קביעה של מקום הפקת ההכנסה הינה שאלה מאד מורכבת ומחייבת בדיקה לפי נסיבות העניין- ניתן לפנות אלינו בנדון.

רווחי הון:

רווח הון שנצמח בידי חברה תושבת יוון לצרכי מס ממכירת נכסים ומניות ביוון או מחוץ ליוון נחשב להכנסה עסקית רגילה וימוסה במס חברות רגיל (29%). כמו כן, שיעור זה חל על כל תאגיד זר שמוכר נכס ביוון.

קבלת דיבידנד – דיבידנד המתקבל בידי חברה יוונית מחברת בת יוונית או תושבת האיחוד האירופי עשוי להיות פטור ממס בהתאם לתנאי "פטור השתתפות" (Participation Exemption) בתנאים המפורטים בחוק ולפי הדירקטיבה האירופית. דיבידנד אחר יהיה חייב במס.

חלוקת דיבידנד על ידי חברה תושבת יוון – ניכוי מס במקור בשיעור 15% מוטל על דיבידנד המחולק לתושבים יוונים או זרים על ידי תאגיד יווני (SA) או  (EPE) – שאינו שותפות – למעט אם מוענקת הקלה בשיעור המס לפי אמנת המס (עם ישראל קיימת אמנת מס), אם יש פטור לפי תנאי "פטור השתתפות" או לפי הדירקטיבה האירופית ובכפוף להוראות החדשות למניעת התחמקות ממס (Anti-Abuse Rules).

לחברת בת תושבת יוון ישנו פטור מניכוי מס במקור מדיבידנד במידה והדיבידנד מחולק לחברת אם תושבת האיחוד האירופי שמחזיקה מעל ל 10% , בהתקיים כל התנאים שנקבעו בחוק.

ניכוי מס במקור מריבית – ניכוי מס במקור יחול על תשלום ריבית לתושבי חוץ בשיעור 15% (מס אחיד) בכפוף לאמנת המס (עם ישראל קיימת אמנת מס) או במקרים בהם הריבית פטורה לפי הוראות הדירקטיבה האירופית

תמלוגים – תמלוגים המשולמים לגופים זרים כפופים לניכוי מס במקור בשיעור 20% (מס סופי) ב בכפוף לאמנת המס או במקרים בהם הריבית פטורה לפי הוראות הדירקטיבה האירופית

תשלום עבור שירותים  – תשלומים עבור שירותים ששולמו לתושב חוץ אינם כפופים לחובת ניכוי מס במקור (אלא אם התשלום בוצע לתושב זר בקשר למוסד קבע שיש לו ביוון).

מס סניף – אין מס על העברת כספים מסניף יווני לחו"ל.

הכרה בהפסדים– ההפסד ניתן להעברה ולניצול כנגד הכנסה חייבת שנוצרה ב- 5  שנות מס הבאות.  במידה ויחול שינוי של לפחות 33% מבעלות התאגיד ההפסד עלול לרדת לטמיון והשלל למעט מקרים מיוחדים.

הפסדים ממקור זר לא ניתנים לניצול למעט הפסדים שנבעו מפעילות עיסקית ברחבי האיחוד האירופי שיותרו לניצול רק במידה ואם אלה היו רווחים אז היו ממוסים ביוון ולא פטורים מכוח אמנת המס.

ההפסד לא ניתן לניצול כנד רווחי העבר אלא רק בשנים הבאות להיווצרות ההפסד.

זיכוי ממס זר – מס ששולם בחו"ל עבור הכנסות שהופקו בחו"ל ניתן לזיכוי כנגד אותה סוג ההכנסה ביוון. גובה הזיכוי הוא עד גובה המס שהיה משולם ביוון עבור אותה ההכנסה.

תמריצים –הדין היווני מעניק מספר הקלות במס ותמרצים להשקעות מסוימות ביוון שתורמים לכלכלה המקומית.

דיווח והגשת דוחות:

שנת המס – שנת ההתחשבנות מסתיימת ב-31 לדצמבר או ב-30 ליוני בכל שנה. חברות בנות של קבוצות זרות יכולות לדווח עם סוף שנת המס של חברות האם שלהן.

דרישות הגשה – חברות עסקיות חייבות להגיש דוח מס תוך שישה חודשים מסוף שנת המס.

מס ערך מוסף (מע"מ)

מס זה מוטל על מכירת סחורות, אספקת שירותים ועל מכירת נדל"ן חדש כאשר מקום אספקת השירותים וסחורות היא יוון. כמו כן חל מע"מ על רכישה ויבוא טובין מחוץ לאיחוד האירופי ועל קבלת שירותים מכל העולם.

שיעור המע"מ הסטנדרטי הינו 24%, שיעורי מע"מ מופחתים חלים במקרים מסויימים ועומדים על 0% (פטור), 13% או 6%.

 

מיסוי יחידים שעושים הגירה או רילוקיישן ליוון

מי חייב במס ביוון?

הדין היווני קובע כי כל הכנסה שנצמחה ביוון חייבת במס ביוון.

יחיד שהיגר ליוון ונחשב בשנת מס כתושב יוון לצרכי מס יהיה חייב במס ביוון על הכנסותיו מכל מקום בעולם (worldwide Base) – לרבות מישראל (כגון רווח ממכירת דירה ומשיכת פנסיה והשתלמות בישראל!) (למניעת מצבים של כפל מס או למניעת הטלת מס על רווחים וחברות בישראל ניתן לפנות אלינו לשיחה לא מחייבת).

יחיד שגר ביוון חלק משנה אך אינו נחשב כתושב מס ביוון באותה שנה או יחיד שמשקיע ביוון יהיה חייב במס ביוון רק אם ההכנסה נצמחה ביוון. נדגיש כי תושב מס בישראל חייב לדווח על הכנסותיו מיוון גם בישראל וזאת כל עוד הוא נחשב כתושב ישראל לצרכי מס.

מי יחשב לתושב לצרכי מס ביוון?

הדין היווני מגדיר אדם כתושב יוון לצרכי מס אם:

1.       מקום מגורי הקבע שלו ביוון

2.       מרכז האינטרסים החיוניים שלו ביוון

3.       יוון היא המדינה שבה הוא נוהג לגור

יחיד יחשב לתושב לצרכי מס ביוון אם הוא מתגורר בה לתקופה העולה על 183 ימים במהלך תקופה של 12 חודשים (במצטבר ולא ימים ברצף).

היינו, ישראלי שעובר ליוון וגר שם תקופה העולה על 183 ימים עלול להיחשב כתושב מס ביוון (כפוף לאמנת המס בין יוון לישראל) ולהתחייב במס ביוון  (שאינו נמוך במיוחד) על כלל רווחיו ברחבי העולם לרבות מישראל.

יש להיזהר ממצבים בהם הכנסה שהופקה בעבר אך משולמת או מופקת בפועל לאחר הסיווג כתושב לצרכי מס ביוון.

יתרה מכך, אותו אדם  שמהגר ליוון עלול להמשיך להיחשב כתושב ישראל לצרכי מס לפי הדין של ישראל .

להיוועצות בכלל הסוגיות והבעיות לעיל ו/או לביטול התושבות הישראלית לצרכי מס ניתן לפנות אלינו.

איזה הכנסות חייבות במס ביוון?

הכנסות מעבודה, הכנסות מעסק, הכנסות הוניות (דיבידנדים, ריבית, תמלוגים והכנסות שכירות) ורווחי הון מהעברת נכסי מקרקעין וניירות ערך   חייבים במס. כל סוג הכנסה תמוסה בנפרד.

הכנסות מעבודה, ממתן שירותים ומעסק – שיעורי המס השולי על הכנסות מעסק, מתן שירותים והכנסות מעבודה נעים בין 22% ל 45%.

הכנסות מדיבידנד ומריבית – הכנסות מדיבידנד והכנסות ריבית בידי יחיד חייבות בשיעור מס אחיד של 15%.  תמלוגים חייבים בשיעור מס של 20% בידי יחידים.

שים לב, הכנסות מדיבידנד בידי יחיד בישראל חייבות במס ככל בשיעור של 30% (או ב 25% באם היחיד מחזיק בפחות מ 10%). תמלוגים חייבים במס בישראל בשיעור שעלול להגיע ל 50%.  על כן, אם היחיד נחשב עדיין כתושב ישראל אז יצטרך להשלים את הפרש המס העולה על המס היווני. בכדי להימנע מתשלום כל הפרש מס בישראל יש לוודא ניתוק תושבות וביטול התושבות לצרכי מס בישראל- וניתן לפנות אלינו בעניין זה.

הכנסות מהשכרת נכסי נדל"ן – שיעורי המס נעים בין 15% על הכנסה עד 12,000 יורו, 35% על הכנסה עד 35000 יורו, ו – 45% על הכנסה מעל 35,000 יורו.

מס רווחי הון ממכירת נכסים  –מכירת נכסים וניירות ערך (למעט מכירת ניירות ערך בבורסה ביוון בתנאים שנקבעו בחוק) חייבת במס בשיעור של 15%. מכירת נכסי נדל"ן תהיה חייבת (החל מיום ה -1.1.2018) במס בשיעור  15% מהרווח.

שים לב  – מס זה יחול גם על נכסים שמחזיק המוכר מחוץ ליוון, לרבות בישראל. טיפול בסוגיה זו הינו חשוב מאד במקרים בהם הרווח פטור ממס במדינה בה הנכס ממוקם וזאת מאחר והגירה ליוון עלולה פתאום לחייב אותו רווח במס יווני (כך למשל לגבי דירת מגורים יחידה בה מחזיק המהגר בישראל) – לטיפול בסוגיה זו ניתן לפנות אלינו.

תשלום לביטוח לאומי (social security) – לגבי שכירים חל תשלום בסך השווה לכ 41% מהשכר (המורכב מחלק עובד של 16% והשאר מוטל על המעביד) עד תקרה של 5600 יורו.

שים לב! היות ואין אמנת ביטוח לאומי בין ישראל ליוון אז ישראלי שמהגר ליוון חשוף לחובת תשלום כפל תשלום של ביטוח לאומי כך שהוא ידרש לשלם ביטוח לאומי בישראל בגין הכנסותיו מיוון וזאת כל עוד הוא נחשב כתושב ישראל לצרכי ביטוח לאומי. על כן, אם אתה עדיין נחשב כתושב ישראל לצרכי ביטוח לאומי, תהיה מחוייב לדווח ולשלם ביטוח לאומי מלא בישראל (12%) (ולא הסכום המינימלי כפי שישראלים רבים סבורים בטעות) על הכנסותיך מחו”ל- ניתן לפנות אלינו ביעוץ ופתרונות לסוגיה זו.

מס סולידריות – מוטל על סה"כ ההכנסה החייבת של יחיד והוא נע בין 2.20% ל 10%.הכנסות מתחת ל 12,000 € פטורות ממס זה.

מס עזבון/ירושה ומס מתנות –  ביוון חל מס ירושה   על נכסים ביוון ועל קבלת נכסים בירושה בידי תושבי יוון. שיעור המס נגזר מערך הנכס המועבר ובמידת הקרבה בין הנפטר ליורש או בין נותן ומקבל המתנה. החוק גם מעניק פטורים ממס זה שהיקפם תלוי בסוג הנכס ומידת הקרבה המשפחתית בין המוריש והיורש.

 הורשת נכסים לקרובי משפחה תהיה חייבת במס זה ששיעורו נע בין 1% ל-10% תלוי במידת הקרבה, והורשת נכסים ליורשים אחרים תהיה חייבת בשיעורי מס שעלולים להגיע אף ל 40% מערך הנכס.

דיווח:

שנת המס אצל יחיד היא שנה קלנדרית, הדוחות יוגשו עד ה-30 באפריל בשנה העוקבת.

שימו לב שאי דיווח, איחור בדיווח או דיווח כוזב יגרור קנסות המנהליים המפורטים בחוק.

שיטת הגשת דוחות:

 בני זוג נשואים יגישו דוח מאוחד, אך כל בן זוג יתמסה בנפרד על חלקו בהכנסה.

האם יש חובת דיווח כשאדם עוזב את יוון?

כן, אדם שהיה תושב לצרכי מס ביוון ועזב את המדינה לצמיתות רשאי להגיש בקשה לרשויות המס על כך בהתאם להוראות. אולם אם למרות שעזב קיבל הכנסה בגין שירותים שניתנו ביוון עליו להגיש דוח על כך ביוון ולשלם את המס המקביל ואת מס הסולידריות (אם רלוונטי).

 

  • טארק באשיר, עורך דין ורואה חשבון- שותף. מומחה למסוי בינלאומי, הגירה ורילוקיישן.

כתובתנו :

מגדל בסר 3 קומה 35
בני ברק רחוב כנרת 5

טל:03-6055391
פקס: 03-6091229

12 + 11 =