מסוי חברות והשקעות באנגליה

רקע:

חברה שנחשבת כתושבת אנגליה לצרכי מס חייבת במס על רווחיה באנגליה ומחוץ לאנגליה. חברה זרה חייבת במס רק על רווחיה שנחשבים כאלה שנבעו באנגליה כגון רווחים מסניף או מוסד קבע באנגליה, תמלוגים, ריבית וכדו.

איך קובעים תושבות של חברה:

חברה נחשבת כתושבת אנגליה לצרכי מס אם היא התאגדה באנגליה או שהניהול ושליטה על עסקיה מתבצעים באנגליה.

באמנת המס שנחתמה בין ישראל לבריטניה נקבע כי לגבי חבר בני אדם שהינו תושב שתי המדינות תקבע התושבות בהתאם למקום השליטה והניהול של חבר בני האדם. במידה ולא ניתן לקבוע את מקום השליטה וניהול של חבר בני האדם המחלוקת תיפתר בהסכמה הדדית בין הרשויות.

הערה: ישראלי שעובר לאנגליה צריך לשים לב כי המעבר לאנגליה עלול/עשוי להעתיק את מקום התושבות של חברה בשליטתו מישראל לאנגליה על פי הדין האנגלי ואמנת המס בין ישראל לאנגליה. מצב כזו מביא למספר יתרונות מס אך גם למספר סיכונים במקרים רבים כגון:

(1) העברת מקום התושבות של החברה עלול לגרום לתחולת מס יציאה exit tax  על החברה בישראל בהתאם לדין הישראלי.

(2) בעקבות המעבר עלולה כל מדינה לטעון לזכות מסוי שלה דבר שעלול להוביל למס כפול.

(3) סיווג החברה כחברת תושבת אנגליה עלול לגרום להעלאת שיעור מס החברות שחל (למשל אם החברה נהנית מהחוק לעידוד השקעות הון בישראל)

(4) לעיתים העתקת מקום התושבות של החברה מביא למספר יתרונות מס בשים לב כי מס החברות האנגלי הינו נמוך ממס חברות הישראלי וכי לא חל מס על חלוקת דיבידנד מהחברה ובשים לב כי חברה תושבת אנגליה רשאית שלא לשלם מס על סניפים שהיא מחזיקה מחוץ לאנגליה.

שיעור מס חברות:

מס חברות הרגיל באנגליה עומד על 19% (החל מאפריל 2017), למעט מקרים מסויימים בהם חל מס שונה כגון רווחים ממכירת דירות מגורים אז עומד המס על 28%. במקרה שבו נקטה חברה בתכנוני מס פסולים עולה שיעור המס ל 25%. כמו כן, חברה רשאית לבקש שלא לשלם מס על רווחי מוסד קבע וסניף שהיא מחזיקה מחוץ לאנגליה.

מנגנון מס מטיב יותר נקבע בחוק לגבי חברות טכנולוגיה וחברות שמחזיקות בפטנטים.

הכנסות מדיבידנד בידי חברה תושבת אנגליה:

ככלל הכנסתו מדיבידנד מחברה מקומית או זרה פטורות ממס באנגליה בידי החברה המקומית מקבלת הדיבידנד. פטור זה חל גם על חברות קטנות בתנאים שנקבעו בחוק.

רווחי הון:

חברה תושבת אנגליה חייבת במס רגיל (מס חברות) על רווחי ההון שלה באנגליה ובעולם. יחד עם זאת, רווחי הון ממכירת מניות בחברות מקומיות וזרות פטור ממס בתנאים מסויימים תחת הפטור המכונה participation exemption. כמו כן, רווח הון ממכירת נכסים ששימושו מוסק קבע/סניף בחו”ל עשויים להיות פטורים ממס בתנאים שנקבעו בחוק.

חברה זרה פטורה ככלל ממס רווחי הון באנגליה למעט רווחים ממכירת נכסי מוסד קבע באנגליה וממכירת נכסי מקרקעין באנגליה.

הוצאת רווחים מחוץ לאנגליה -ניכוי מס במקור:

דיבידנד – חברה תושבת אנגליה שמחלקת דיבידנד למשקיעים זרים אינה חייבת בניכוי מס במקור למעט חלוקת דיבידנד על ידי REIT שמשקיעה בנדל”ן  באנגליה (בתנאים מסויימים).

ריבית ותמלוגים– חל ניכוי מס במקור בשיעור של 20% ככלל בכפוף לשיעור מס נמוך יותר שנקבע באמנות המס שאנגליה צד להן. למשל, באמנת המס בין ישראל לבריטניה הופחת שיעור הניכוי מס במקור מריבית ותמלוגים ל 5% (באמנה החדשה שעמד על 15% באמנה הישנה). כמו כן, חלה הדירקטיבה האירופיית לגבי תשלומים כאלה המשולמים לחברה תושבת מדינה שחברה באיחוד האירופי- אם כי, יש לבדוק תחולת הדריקטיבה לאחר יציאת אנגליה מהאיחוד האירופי.

הוצאת רווחי סניף מאנגליה (branch tax )  – לא חל מס ניכוי במקור.

תשלומים עבור שירותים – לא חל ניכוי מס במקור.

 

מס ירושות (inheritance tax) ומס מתנות שחלים על יחידים שעוברים לגור באנגליה ועל השקעות באנגליה

 

ישראלים שמהגרים לאנגליה או משקיעים בה צריכים לשים לב למס הקשה שנשכח בדרך כלל- לא והוא מס שמוטל על הורשת נכסים (מס ירושה (inheritance tax    –   IHT)

על פי הדין האנגלי, אדם שנחשב על פי החוק כדימוסיילד באנגליה כפוף למס על שווי הנכסים שהוא מוריש בשיעור של 40% משווי הנכסים- כפוף למספר פטורים בחוק (כגון פטור להעברת לבת/בן זוג)  – לגבי נכסים שווים עולה על 325 אלף פאונד. על כן, עברת לגור באנגליה יש לתת את הדעת למס קשה זה. בחוק קיים פטור ממס זה לגבי רווח שאינו עולה על כ 11 אלף פאונד, בהתקיים תנאים מסויימים.

כמו כן, ישראלי שמשקיע באנגליה או עבר לגור שם אך אינו נחשב כדימוסיילד יהיה חייב במס כזה על הנכסים שלו באנגליה, כגון נכסים נדל”ן ומניות, בכפוף למספר פטורים בחוק – כגון הורשת חשבון בנק במטבע זר בבנק באנגליה.

לעניין זה מגורים באנגליה בתקופה של 15 שנים (בעבר היה 17 שנים) מתוך 20 השנים האחרונות מביא לסיווג לענייני מס ירושה כתושב דימסולייד באנגליה ומס ירושה יוטל על הורשת נכסים גם מחוץ לאנגליה. אך יש לשים לב כי רשות המס באנגליה רשאית בתנאים מסויימים לסווג אדם זר כתושב הדימסולייד באנגליה לצרכי מס אם הוא גר באנגליה בשלוש השנים האחרונות ובית הקבע שלו באנגליה- דבר שיגרום לתחולת מס ירושה גם על נכסי המוריש מחוץ לאנגליה.

יש לשים לב שהחוק האנגליה תוקן בשנת 2017 והטיל מס עזבון על כל דירת מגורים באנגליה גם אם היא מוחזקת על ידי חברות ונאמנויות זרות.

 מס מתנות באנגליה gift tax:

באנגליה חל גם מס על מתן מתנות באם נותן המתנה (לרבות העברת נכסים לנאמנויות  Trusts) באם נתן המתנה נפטר תוך 7 שנים ממתן המתנה. שיעור מס זה נע בין 20% – 40%.

מיסוי וביטוח לאומי עבור ישראלים שמהגרים לאנגליה

לסקירה לגבי מסוי ותשלומים ביטוח לאומי עבור ישראלים שמהגרים לאנגליה -לחץ כאן.

 

צור קשר במספר 03-6055391  או בנייד 0528176868  או שלח אי מיל לכתובת: info@isra-lawyers.co.il

 

*טארק בשיר- עורך דין וראה חשבון- מומחה למסוי בינלאומי ומסוי ברילוקישין והגירה.