עלייה מדרגה במאבק בהון ובהכנסות לא מדווחות לרשויות המס

 

הכנסת אישרה כי עבירות מס יוכרו כעבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון

החוק יאפשר חילוט רכוש שנצבר כתוצאה מהעלמת מס וכן עונשי מאסר ממושכים יותר

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק איסור הלבנת הון, הקובע כי עבירות מס חמורות יוכרו כעבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון ויחולו עליהן הסנקציות לפי חוק זה ובהן, ענישה ברף מחמיר יותר (עד עשר שנות מאסר) ואפשרות חילוט רכוש. כמו כן, ניתן יהיה להעביר מידע מהרשות לאיסור הלבנת הון באופן ישיר לרשות המסים, בהתאם לקבוע בהצעת החוק. החוק ייכנס לתוקפו תוך חצי שנה.

עבירה של אי דיווח על הכנסות למס הכנסה תיחשב כעבירת מקור במידה וההכנסה לגביה נעברה עבירת המס היא בסכום העולה על 2,500,000 ₪ בתקופה של ארבע שנים או בסכום העולה על 1,000,000 בתקופה של שנה.

לעניין עבירות על חוק מע"מ, נקבע, בין היתר, כי עבירה כזו תיחשב כעבירת מקור במידה והמס לגביו נעברה עבירת המס הוא בסכום העולה על 480,000 ₪ בתקופה של 48 חודשים או 170,000 ₪ בתקופה של 12 חודשים.

מעבר לכך, עבירות בתחום החשבוניות הפיקטיביות ייחשבו עבירות מקור אם הן בוצעו "בנסיבות מחמירות", כהגדרתן כיום בחוק מע"מ.

בתחום מיסוי מקרקעין – עבירת מס תיחשב כעבירת מקור במידה והיא כללה אי דיווח על עסקאות, הקטנת שווי מכירה או רכישה של זכות במקרקעין בסכום העולה על 1.5 מיליון שקלים חדשים או דיווח על פרטים כוזבים אודות זהות הצדדים לעסקה.

לגבי הליך הגילוי מרצון – רשות המסים הודיעה כי תפנה ליועץ המשפטי לממשלה במטרה להאריך את תוקף הליך הגילוי מרצון, ולהוסיף לתקופה הנוספת גם את עבירות הלבנת ההון הנובעות מעבירות המס.