שורת תיקוני חקיקה שמקדמת רשות המס לצורך חיזוק מלחמתה בהכנסות לא מדווחות בישראל ובחו"ל:

ועדות הכנסה אישרה כי (החקיקה מחייבת גם אישור מליאת הכנסת):

  1. תושבים שעזבו את המדינה: יחיד הטוען שהוא גר בחו"ל וכי אינו נחשבכבר לתושב ישראלי לצרכי מס אך שהה בישראל בשנת מס מסויימת מעל 183 ימים או מעל ל 30 ימים (כשבשלוש השנים האחרונות שהה מעל ל ו425 ימים) , יחוייב בהגשת דוח נפרד לרשויות המס שמפרט את העובדות והמסמכים עליהם הוא מבסס את טענתו.
  2. משמעת הדבר היא, תושב שעוזב את ישראל צריך לקבל יעוץ ממומחה מס בסמוך לעזיבה בכדי לוודא שאכן הוא הפך להיות תושב חוץ אחרת רשות המס עלולה להוציא לא שומות מס או להאשים פלילים בהיעדר ביסוס לניתוק התוושבות הישראלית שלו.
  3. עבירות מס של העלמת ואי דיווח על הכנסות החייבות במס יוכרו כעבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון – תיקון זה מעניק מספר יתרונות עצומים לרשות המס מול נישומים :
  1. מידע שמקבלת הרשות לאיסור הלבנת הון יועבר באופן ישיר לרשות המסים בהתאם לקבוע בהצעת החוק. יוזכר כי הרשות לאיסור הלבנת הון מקבלת מידע רב מהבנקים ומנותני השירותים הפיננסיים לגבי מספר רב של פעולות של פתיחת חשבונות והעברת כספים בישראל או מחוץ לישראל. מידע רב ערך כזה יגיע ביתר קלות לרשות המס.
  2. בעבירות מס חמורות (כגון העלמת ואי דיווח על הכנסות ) תוכל רשות המס לחלט סכומי מס היא טוענת שהועלמו על ידי הנישום וזאת גם לפני קבלת החלטה שיפוטית סופית שמאשרת את דבר ההעלמה!.
  1. מוצע לחייב כל תושב ישראל שמעביר לחו"ל סכום העולה על 500 אלף ₪ להגיש דוח לרשות המס.
  2. כל נהנה –שהוא מעל גיל של 25 שנים בנאמנות שסך כל נכסיה עומד על 500,000 ₪ ומעלה, יצטרך להגיש דוח לרשות המס על היותו נהנה אלא אם אינו יודע על היותו נהנה.