האם חברה אשר מחזיקה בקניון/מרכז מסחרי מהווה איגוד מקרקעין לצורך סעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין כך שרכישת מניות באותה חברה חייבת במס רכישה? האם הקצאת מניות למשקיע חדש בחברה אשר מביאה לדילול מלא של בעל המניות הנוכחי מהווה "הקצאה " לצורך סעיף 1 גם אם כספי ההשקעה פרעו רק חובות וערבויות הקשורים לחברה ולא שולמו "ממש" לבעל המניות הנוכחי?.

בתוך פחות משבועיים מהעדכון הקודם שלנו בו התייחסנו לפסק דין חדש בעניין חברת מלירסון אשר קבע כי חברה אשר מחזיקה בעיקר בקניון או במרכז מסחרי מהווה איגוד מקרקעין, יצא פסק דין הפוך כמעט לגמרי בעניין חברת גזית גלוב (ו"ע 1429/08)

בעניין מלירסון נקבע כי נכסים לא מוחשיים (כגון מוניטין וידע) וזכויות אחרות הנובעות והקשורות להפעלת נכסי המקרקעין (כגון זכות ניהול הקניון, ואספקת חשמל במתח נמוך לדיירי הקניון) הינם טפלים למטרה העיקרית הקשורה לנכס מקרקעין ועל כן אין בהם בכדי לשנות את סיווגה של החברה מאיגוד מקרקעין.

תוך פחות משבועיים מאז הפסק הדין הקודם יצא פסק דין חדש בעניין חברת גזית גלוב בו נפסק כי קניין רוחני משמעותי (כגון מוניטין) הינו נכס נפרד המוציא את החברה מהגדרת איגוד מקרקעין גם אם הוא קשור בעיקר (ואפילו אך ורק) לפעילות הקניון.

פסק הדין בעניין גזיב גלוב דן בשאלה נוספת: האם הקצאה שבמסגרתה מדולל בעל המניות הנוכחי באופן מלא מהווה "הקצאה" לפי סעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין- דבר שפוטר את ההקצאה ממס שבח (ובעבר- גם ממס רכישה)?.

ועדה הערר קבעה כי דילול מלא של בעל המניות הנוכחי תסווג כמכירה החייבת במס וזאת גם אם בפועל בעל המניות הקודם לא קיבל תמורה כלשהי וכלל ההשקעה שימשה לסגירת חובות של החברה. פסק הדין סוטה מהוראה קודמת שפרסמה רשות המסים בה נאמר כי אם כספי ההשקעה פורעים חובות וערבויות הקשורים לחברה אין הדבר מהווה בדרך כלל פעולה החייבת במס.